Gebruikersvoorwaarden ZIVVER

Versie: 1.7
30 maart 2017

Inleiding
Wij zijn ZIVVER. U kunt ons vinden in Amsterdam, waar wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64894665. Wij bieden een dienst aan waarmee u op een veilige en gebruiksvriendelijke manier informatie kunt uitwisselen.

Er gelden een aantal regels om het gebruik van onze dienst zo optimaal en veilig mogelijk te maken. Lees daarom deze voorwaarden door voordat u begint met het gebruik van onze dienst. De organisatie waar u werkzaam bent kan afwijkende afspraken met ZIVVER hebben gemaakt. U kunt in eerste instantie met uw vragen terecht bij de organisatie waar u werkzaam bent en die u de mogelijkheid biedt onze dienst te gebruiken. In alle andere gevallen kunt u terecht bij de Servicedesk van ZIVVER. U vindt de contactgegevens van de Servicedesk op onze website (www.zivver.nl).

Artikel 1. Definities

1. Account: het persoonlijke account waarmee Gebruiker toegang heeft tot de Dienst.

2. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van ZIVVER welke van toepassing zijn op de Overeenkomst, te vinden op de Website van ZIVVER.

3. Dienst: de door ZIVVER ontwikkelde dienst (al dan niet gedeeltelijk maatwerk), waarmee Gebruikers van de Dienst op een veilige en gebruiksvriendelijke manier informatie kunnen uitwisselen.

4. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Dienst.

5. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

6. Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord die de Gebruiker zelfstandig heeft aangemaakt, of door de Organisatie zijn verstrekt bij het afnemen van de Dienst, en Gebruiker toegang geeft tot het Account.

7. Organisatie: de organisatie die de Dienst afneemt van ZIVVER door een Overeenkomst te sluiten met ZIVVER, waar Gebruiker werkzaam is en die Gebruiker toegang geeft tot de Dienst.

8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Organisatie en ZIVVER op grond waarvan de Dienst wordt aangeboden.

9. Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon zoals bedoeld in art. 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens.

10. Servicedesk: het aanspreekpunt ingesteld door ZIVVER ten behoeve van de Gebruikers en de Organisatie.

11. Website: www.zivver.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Organisatie waar Gebruiker werkzaam is, heeft een Overeenkomst met ZIVVER gesloten. Op grond van deze Overeenkomst biedt ZIVVER Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst. Op grond van de Overeenkomst gelden onderhavige Gebruiksvoorwaarden bij elk gebruik van de Dienst.

Gebruiksvoorwaarden ZIVVER B.V.
Versie 1.6 / 31 maart 2016

2. Gebruiker gaat expliciet akkoord met de Gebruiksvoorwaarden door het daarvoor bedoelde hokje aan te vinken als Gebruiker zijn Account aanmaakt of activeert.

Artikel 3. Gebruik van de Dienst

1. Voor het gebruik van de Dienst dient Gebruiker een Account te hebben. Gebruiker kan een Account zelfstandig aanmaken, of de Organisatie doet dit voor zijn Gebruikers.

2. Het Account is strikt persoonlijk en mag alleen door Gebruiker gebruikt worden. Gebruiker mag zijn Account niet delen met anderen, ook niet met collega’s, vrienden of familie.

3. Gebruiker dient de toegang tot zijn Account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. ZIVVER mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het Account na aanmelding met de Inloggegevens van Gebruiker onder leiding en toezicht van Gebruiker gebeuren.

4. Indien Gebruiker vermoedt dat misbruik wordt gemaakt van zijn Account en/of Inloggegevens dan dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Servicedesk of de Organisatie waar Gebruiker werkzaam is. Daarnaast is Gebruiker verplicht alle maatregelen te nemen die in zijn macht liggen om het misbruik te stoppen.

5. ZIVVER behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure en/of de Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst. ZIVVER zal zich inspannen Gebruiker of de Organisatie hier vooraf van op de hoogte te brengen. Omdat het veranderen van de inlogprocedure en/of Inloggegevens kan worden gedaan om (verder) misbruik te voorkomen, is het niet altijd mogelijk om Gebruiker of de Organisatie vooraf te informeren.

6. De Organisatie waar Gebruiker werkzaam is, is verantwoordelijk voor het selecteren van en de aanschaf van apparatuur en andere faciliteiten ten behoeve van (het gebruik van) de Dienst. Denk hierbij aan een computer en een internetverbinding die voldoen aan de functionele en technische vereisten voor gebruik van de Dienst.
Dienst.

Artikel 4. Misbruik van de Dienst

1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het via de Dienst opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van een Account onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.

2. Indien ZIVVER constateert dat Gebruiker lid 1 van dit artikel overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag ZIVVER zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen zonder enige vorm van schadevergoeding. ZIVVER heeft hierbij het recht om Gebruiker af te sluiten van de Dienst. ZIVVER is in geen geval gehouden tot het terugbetalen van reeds betaalde vergoedingen.

3. Indien naar het oordeel van ZIVVER hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ZIVVER of derden en/of van de dienstverlening via de Dienst, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van Persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is ZIVVER gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

4. Gebruiker bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt verzonden. ZIVVER heeft geen kennis van deze informatie. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk ten opzichte van derden voor een juiste omgang met Persoonsgegevens omtrent het versturen van informatie en voor het naleven van de relevante wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Wet bescherming persoonsgegevens.

5. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Dienst is ZIVVER gerechtigd de Persoonsgegevens van Gebruiker aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.

Gebruiksvoorwaarden ZIVVER B.V.
Versie 1.6 / 31 maart 2016

6. ZIVVER is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is ZIVVER gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

7. ZIVVER zal nimmer aansprakelijk zijn voor schades van welke aard ook die door Gebruiker geleden zijn als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie dan wel het verstrekken van Persoonsgegevens. Gebruiker vrijwaart en zal ZIVVER schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie verzonden via de Dienst afkomstig van Gebruiker.

Artikel 5. Kwaliteit en beschikbaarheid van de Dienst

ZIVVER garandeert niet dat de Dienst te allen tijden en zonder onderbreking of storingen toegankelijk zal zijn, noch dat de Dienst foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen optreden als gevolg van storingen in de internetverbinding, door virussen of fouten/gebreken. Indien Gebruiker problemen ondervindt bij het gebruik van de Dienst dan kan Gebruiker dit melden bij de Organisatie waar hij werkzaam is.

Artikel 6. Onderhoud, ondersteuning & wijziging van de Dienst

1. ZIVVER heeft het recht de Dienst of een onderdeel daarvan te wijzigen en te onderhouden.

2. Onderhoud en wijziging van de Dienst door ZIVVER kan tot gevolg hebben dat de Dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. ZIVVER zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan te kondigen via de Dienst.

3. ZIVVER zal zich inspannen om de door haar gebruikte software ten behoeve van de Dienst up-to-date te houden. ZIVVER kan hierbij echter (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van haar leverancier(s).

4. ZIVVER is niet gehouden enige schade aan Gebruiker te vergoeden die veroorzaakt is door een beperking in het gebruik van de Dienst ten gevolge van onderhoud en/of wijziging van de Dienst.
5. Voor (technische) ondersteuning kan Gebruiker terecht bij de Organisatie waar Gebruiker werkzaam is.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen is het intellectueel eigendom van ZIVVER of dat van haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van ZIVVER, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent ZIVVER Gebruiker op grond en voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de Dienst te gebruiken.

3. Informatie die Gebruiker verstuurt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker. ZIVVER verkrijgt een gebruiksrecht om informatie over het gebruik van de dienst geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze informatie is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.

4. Indien Gebruiker informatie stuurt naar de Servicedesk, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker ZIVVER een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Gebruiksvoorwaarden ZIVVER B.V.
Versie 1.6 / 31 maart 2016

5. ZIVVER zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Opdrachtgever opslaat, verzend of anderszins verwerkt via de Dienst, voor zover dit niet noodzakelijk is voor het leveren van de Dienst. Het voorgaande geldt niet indien dit expliciet is overeengekomen met ZIVVER of ZIVVER daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal ZIVVER zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid & Overmacht

1. Aansprakelijkheid en de beperking daarvan is geregeld in de Algemene Voorwaarden. Deze regeling is hier onverkort van toepassing. Mocht Gebruiker vinden dat hij of zijn Organisatie schade lijdt door of vanwege de Dienst, dan dient Gebruiker dit onverwijld te melden bij zijn Organisatie of de Servicedesk.

2. Ook overmacht en hetgeen daaronder wordt begrepen is geregeld in de Overeenkomst.

Artikel 9. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

1. ZIVVER heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen.

2. ZIVVER zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding via de Dienst aankondigen zodat Gebruiker daarvan kennis kan nemen.

3. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling in de Gebruiksvoorwaarden niet wenst te accepteren, dan kan Gebruiker dit bij zijn Organisatie of de Servicedesk aangeven.

Artikel 10. Beëindiging

1. In de Overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de duur van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst ten einde komt, om welke reden dan ook, mag en kan Gebruiker geen gebruik meer maken van de Dienst. De Organisatie zal Gebruiker van het einde van de Overeenkomst op de hoogte stellen.

2. De Gebruiker kan gebruik maken van de Dienst zolang hij in dienst is bij de Organisatie, dan wel in loondienst, dan wel op oproepbasis en de Organisatie ten behoeve van Gebruiker de Dienst afneemt bij ZIVVER.

3. Indien Gebruiker besluit niet langer gebruik te willen maken van de Dienst, dan kan Gebruiker dit overleggen met de Organisatie waar hij werkzaam is.